W tym roku po raz pierwszy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 w całkowicie odmienny sposób tj. w formacie elektronicznym xml zgodnie z określonymi strukturami.

Dodatkowo w/w dokumenty trzeba podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePuap przez osobę sporządzającą oraz cały zarząd spółki, a następnie w takiej formie przekazać do Krajowego Rejestru Sądowego.

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego to 31 marca dla podmiotów, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia.

W związku z powyższym przypominamy, iż WSZYSCY członkowie zarządu posiadać powinni kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePuap, który można bezpłatnie założyć tutaj:

https://pz.gov.pl/pz/register

 

a następnie potwierdzić tożsamość w punkcie potwierdzającym.  Po założeniu konta pojawi się wyszukiwarka punktów potwierdzających tożsamość. Dopiero po potwierdzeniu tożsamości profil ePuap jest aktywny.

 

Od początku roku śledzimy ten temat i pojawiające się z tym nieścisłości, problemy techniczne, do których należą głównie:

– istnieją rozbieżności pomiędzy wymogami informacyjnymi określonymi w ustawie o rachunkowości a wymogami określonymi w strukturach logicznych.

– nieprzygotowanie w odpowiednim terminie przez ministerstwo oprogramowania i niezbędnych druków

– brak możliwości odczytania treści plik xml (nie wiemy/nie widzimy co podpisujemy)

– brak stabilności portalu KRS do składania sprawozdań udostępnionego przez Ministerstwo sprawiedliwości oraz jego nieustające modyfikacje

– problemy z podpisami sprawozdań metodą mieszaną tj. przez podpis kwalifikowany oraz ePuap

 

Drodzy Klienci, mimo tylu nowości, braku stabilizacji w przepisach i absolutnego braku czasu idziemy do przodu. Po 20 marca zaczniemy wysyłać mailowo do Państwa sprawozdania wraz z instrukcją jak je podpisywać.

Prosimy pamiętać o bezwzględnej konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego ePuap!

Zrobimy co trzeba, ale reszta w Państwa rękach. Powodzenia!