Szanowny Kliencie!

Przedstawiamy kolejną aktualność z głównymi możliwościami wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w czasie pandemii – w dużej mierze oparty na tzw. Tarczy 2.

Uwaga! Ze względu na chęć przedstawienia przepisów w miarę zwięzłej formie szczegółowe rozwiązania dla danych programów znajdują się w załączonych linkach.

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • kogo dotyczy? przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników
 • jakie warunki trzeba spełnić? wykazanie spadku obrotów gospodarczych (rozumiane jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym)
 • jak wykazać spadek obrotów? suma obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020 musi być mniejsza w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019 (miesiąc rozumiany jest również jako 30 kolejno następujących po sobie dni)

Uwaga! Wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020r.i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Jaka jest wysokość dofinansowania? jest to uzależnione od wykazanego spadku obrotów i zależy od tego, czy spadek był co najmniej:

 • – 30% -> może być przyznane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 • – 50% -> może być przyznane w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 • – 80% ->może być przyznane w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Uwaga! Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
jak uzyskać wsparcie? należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

szczegóły -> https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

 • kogo dotyczy? mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 roku

Również w przypadku tego świadczenia należy wykazać spadek obrotów gospodarczych przez zestawienie sumy obrotów dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2019 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2020 (miesiąc rozumiany jest również jako 30 kolejno następujących po sobie dni).

Uwaga! Jeżeli skorzystałeś ze zwolnienia w całości lub w części z opłacania składek ZUS nie możesz otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • jaka jest wysokość dofinansowania? jest to uzależnione od wykazanego spadku obrotów i zależy od tego, czy spadek był co najmniej:
 • -30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 50% KWOTY MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ.
 • -50% – analogicznie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej sumy 70% wynagrodzeń i maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia
 • -80% – analogicznie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej sumy 90% wynagrodzeń i maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia
 • jak uzyskać wsparcie? należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

szczegóły-> https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

MIKROPRZEDSIĘBIORCA – NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA – informowaliśmy już o tej możliwości szczegółowo, w oddzielnym mailu, na początku tygodnia,
szczegóły-> https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ZA MARZEC-MAJ 2020 W WYSOKOŚCI 100%
Tarcza 2.0 przewiduje umorzenie składek dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli działalność przed 1.04.2020

Uwaga! Z umorzenia składek ZUS nie mogą skorzystać przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na Start.

Szczegóły -> https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA (zatrudniający do 50 pracowników)
Zwolnienie z opłacenia 50% należności za miesiące marzec-maj – więcej pisaliśmy o tym we wcześniejszym newsletterze.

Szczegóły-> https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

PRZEDSIĘBIORCA ZATRUDNIAJĄCY NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ:
W ramach tarczy Antykryzysowej 2.0 o świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby zatrudnione przed 1.04.2020 (dotychczas obowiązywało to osoby zatrudnione przed 1.02.2020) i jest ono wypłacane maksymalnie 3 razy. Pracownik może otrzymać świadczenie po raz kolejny (nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego), ale aby je otrzymać należy złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna zleceniobiorcy wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Szczegóły-> https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

W ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 zmieniają się warunki otrzymania świadczenia. O postojowe w wysokości 2080zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy:

 • prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesili działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyli wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskali w miesiącu poprzedzającym (zniesiono limit przychodu wynoszący 15 681zł)
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • mieszkają na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

Uwaga! Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy, ale aby otrzymać je po raz kolejny musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Uwaga! O świadczenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na Start lub korzystający z ulg w ramach Małego Zus+

Szczegóły-> https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468